Hlavní strana - Body za přestupky

Body za přestupky

Hlavní strana - Body za přestupky

Body za přestupky

Vyznat se v textu zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění p.p., může být pro řidiče problematické. Proto jsme jednotlivé dopravní přestupky seskupili podle výše sankce do tabulek níže. Přehled dopravních přestupků s bodovým hodnocením je přehledně uveden přímo v zákoně č. 361/2000 Sb. ve znění p.p. (rovněž na této stránce).

Pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč

zákaz činnosti od 1 roku do 2 let 
se uloží tomu, kdo

 • řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,
 • se přes výzvu odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
 • Řídí motorové vozidlo a
  • není držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
  • pozbyl jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky,
  • způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví.

 

Pokuta od 10 000 Kč do 20 000 Kč
+
zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku
se uloží tomu, kdo
 • řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,
 • Jako učitel autoškoly
  • požil alkoholický nápoj nebo užil návykovou látku během provádění výcviku ve výcvikovém vozidle,
  • prováděl výcvik ve výcvikovém vozidle bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem,
  • prováděl výcvik ve výcvikovém vozidle, jestliže je jeho schopnost k vykonání učitele autoškoly snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,
  • se přes výzvu odmítne podrobit vyšetření, zda při provádění výcviku nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

 

Pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč
se uloží tomu, kdo
 • jako provozovatel vozidla nezná údaje o totožnosti osoby, které svěřil nebo přikázal vozidlo k řízení,
 • neoprávněně zastaví nebo stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené označením O 1 (Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou ) nebo neoprávněně použije označení vozidla O 1 při stání nebo při jízdě.

 

Pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč
+
zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku
se uloží tomu, kdo

 • Řídí vozidlo,
  • na němž není umístěna tabulka státní poznávací značky (registrační značky) nebo je umístěna jiná tabulka státní poznávací značky (registrační značky), než která byla vozidlu přidělena,
  • jehož tabulka státní poznávací značky (registrační značky) je zakryta, nečitelná nebo upravena či umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost,
  • které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
 • Řídí motorové vozidlo a
  • byl mu zadržen řidičský průkaz,
  • není držitelem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče,
  • nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti.
 • Při řízení vozidla
  • překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více,
  • předjíždí vozidlo v případech, ve kterých je to zakázáno,
  • v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno.

 

Pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč
se uloží tomu, kdo
 • Při řízení vozidla
  • překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více,
  • nezastaví vozidlo na signál, který mu přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu,
  • neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinen tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,
  • nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě,
  • vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno,
  • poruší omezení jízdy některých vozidel,
  • (i) způsobí dopravní nehodu, při které je způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda převyšující zřejmě částku 50 000 Kč,
  • (j) při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech pouze hmotná škoda 50 000 Kč a nižší, neprodleně nezastaví vozidlo a neprokáže totožnost navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlásí dopravní nehodu policistovi nebo nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody,
  • při dopravní nehodě podle písmene i) se dopustí jednání uvedeného v písmenu j).
Pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč
+
zákaz činnosti od 1 měsíce do 6 měsíců
se uloží tomu, kdo tento přestupek spáchal v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 2x a vícekrát.

 

Pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč
se uloží tomu, kdo
 • Při řízení vozidla
  • drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,
  • překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně než 30 km.h-1,
  • jiným jednáním, než které je uvedeno výše, poruší zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Sestavil: Robert Kotál © 11/2007
Příloha k zákonu č. 361/2000 Sb.

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy
o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání

(platné do 31.12.2008)

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet
bodů
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 7
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví 7
při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody 7

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 6
Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 6
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 6
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 6
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 6

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 4) 5
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 5
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h -1 a více v obci nebo o 50 km.h -1 a více mimo obec 5
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 5

při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky 4
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje 4
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 4
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisů 42) 4
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu 2) podléhá 4
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena 4

při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody 3
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 3
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h -1 a více v obci nebo o 30 km.h -1 a více mimo obec 3
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 3
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰ 3
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu 3

Nedovolená jízda po tramvajovém pásu 2
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 2
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 2
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel 2
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km.h -1 v obci nebo o méně než 30 km.h -1 mimo obec 2

nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti stanovené v § 35 odst. 11 1
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu 1
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla 1
porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 - zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání) 1
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením 1
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy 1

Příloha k zákonu č. 361/2000 Sb.

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy
o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání 

(platné od 1.1.2009)

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet
bodů
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 7
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví 7
Při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci, nebo po ohlášení dopravní nehody. 7

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 6
Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 6
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 6
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 6
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 6

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 4) 5
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 5
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h -1 a více v obci nebo o 50 km.h -1 a více mimo obec 5
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 5

při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky 4
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje 4
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 4
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisů 42) 4
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu 2) podléhá 4
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena 4

Při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí hmotná škoda nižší než 100 000 Kč nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo odmítnutí sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci. 3
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 3
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h -1 a více v obci nebo o 30 km.h -1 a více mimo obec 3
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 3
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰ 3
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu 3

Nedovolená jízda po tramvajovém pásu 2
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 2
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 2
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel 2
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km.h -1 v obci nebo o méně než 30 km.h -1 mimo obec 2

nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti stanovené v § 35 odst. 11 1
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu 1
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla 1
porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 - zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání) 1
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením 1
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy 1